Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Tự học kế toán trên Excel

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán

Lớp học kế toán tổng hợp hướng dẫn làm Các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán trên excel: 1. Hạch toán các bút toán về tiền lương cuối tháng ( căn cứ vào bảng lương ) +   Tính tiền lương phải trả CBCNV Nợ TK 6421              Tổng lương của bộ phận bán hàng Nợ […]

Xem thêm
kế toán cần biết khi làm sổ sách kế toán trên Excel

Cách hạch toán lên sổ sách trên Excel khi Mua – Bán hàng hóa

Lớp học kế toán tổng hợp hướng dẫn kế toán cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát  sinh trên Excel khi Mua – Bán hàng hóa a/ Trường hợp mua hàng hoá: +  Bước 1: Bên Nhật ký chung không phải khai chi tiết từng mặt hàng mua vào, chỉ hạch toán chung vào TK […]

Xem thêm

Cách nhập số dư đầu kỳ trên excel

Đôi với một doanh nghiệp mới thành lập thì số dư đầu kỳ là 0. Nhưng đối với các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và đã có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì sẽ có số dư đầu kỳ. Nhiệm vụ của kế toán là sẽ chuyển số dư cuối năm […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách lên sổ Nhật Ký Chung trên Excel

Lớp học kế toán tổng hợp sẽ hướng dẫn kế toán cách Vào sổ Nhật Ký Chung và nhập các nghiệp vụ phát sinh ( phải chi tiết các tài khoảng công nợ 131, 331 bên bảng Danh Mục Tài Khoản) – Nhìn trên sổ Nhật Ký Chung : vào các mục trên sổ như sau: + Mục ngày ghi […]

Xem thêm
kế toán cần biết khi làm sổ sách kế toán trên Excel

Mẫu Sổ Sách Kế Toán Trên Excel

Danh mục các loại mẫu sổ sách kế toán trên Excel: NHẬT KÝ: Nhật ký chung Bảng phân bổ TK 142 Bảng phân bổ TK 242 Bảng Khấu hao TSCĐ 214 Sổ quỹ Sổ tiền gửi Ngân hàng Sổ tổng hợp công nợ Phải thu TK 131 Sổ tổng hợp công nợ Phải trả TK […]

Xem thêm
Làm sổ sách kế toán trên excel

Hướng Dẫn Cách Làm Sổ Sách Kế Toán Trên Excel

Để có thể làm sổ sách kế toán – báo cáo trên Excel thì kế toán cần có các mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quy định. Lớp học kế toán tổng hợp đã đưa tất cả các mẫu sổ sách cần thiết này vào một file Excel ( đã thiết lập sẵn […]

Xem thêm