Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Tự học kế toán trên Excel

Hướng dẫn xóa dòng trống trong Excel 2007, 2010, 2013

Khi bạn phải xử lý dữ liệu được Copy từ một nguồn khác như: Internet hoặc từ phần mềm trong Excel, thông thường dữ liệu này thường không theo ý muốn. Và thường xảy ra vấn đề các dòng dữ liệu không liền nhau và bị các dòng trống xen kẽ. Với trường hợp này […]

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng hàm Sumif trong kế toán Excel

Sử dụng Hàm SUMIF trong khi học kế toán trên Excel a/ Sử dụng hàm Sumif trong công việc: + Kết chuyển các bút toán cuối kỳ + Tổng hợp số liệu từ NKC lên Phát sinh Npjm Phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh tháng và năm + Tổng hợp số liệu […]

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup khi làm kế toán trên Excel

Cách sử dụng Hàm VLOOKUP trong kế toán Excel a/ Sử dụng hàm VLOOKUP trong việc +  Tìm đơn giá Xuất kho từ bên Bảng Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho. +  Tìm Mã TK, Tên TK từ Danh mục tài khoản về bảng CĐPS, về Sổ 131, 331… +  Tìm Mã hàng hoá, […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách in sổ sách kế toán trên Excel

Tất cả các Sổ tổng hợp và sổ chi tiết đều được lọc và in từ Nhật Ký Chung ( trừ Sổ quỹ TM 111, Số tiền gửi Ngân hàng 112. Bảng tổng hợp Phải thu khác hàng 131, Bảng tổng hợp phải trả Người bán 331, đã được hướng dẫn lập ở phần trên […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách vào sổ công nợ tài khoản 331 và 131

1. Trường hợp liên quan đến sổ công nợ TK 331, TK 131 a/ Nếu phát sinh thêm Khách hàng hoặc nhà cung cấp mới – Thì phải khai báo chi tiết đối tượng KH hoặc NCC mới bên bảng Danh mục tài khoản và đặt mã Tài khoản ( Mã khách hàng) cho KH/NCC […]

Xem thêm

Cách vào các sổ chi tiết Xuất Nhập Tồn Kho trên Excel

Lớp học kế toán tổng hợp hướng dẫn cách vào các sổ chi tiết (Kế toán kho vào nhập xuất tồn kho ) trên Excel. Cách sử dụng các hàm để link ra các sổ.   + Sổ Danh mục hàng hoá( DMHH): Mục này để ghi các sản phẩm hiện có trong công ty, nếu […]

Xem thêm
kế toán cần biết khi làm sổ sách kế toán trên Excel

Hướng dẫn cách làm bảng cân đối phát sinh tháng

Cách lập bảng cân đối phát sinh tháng: +  Cột Mã TK, tên TK: Dùng hàm VLOOKUP hoặc Coppy từ DM tài khoản về( luôn đảm bảo tằng DMTK luôn được cập nhật thường xuyên các TK về Khách hàng và phải đầy đủ nhất) +  Cột Số dư đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số […]

Xem thêm

Hướng dẫn làm bảng tổng hợp Phải Trả – Phải Thu khách hàng

Bảng tổng hợp phải thu – phải trả khách hàng là một trong những bảng biểu mà kế toán phải làm vào cuối kỳ kế toán. Lớp học kế toán tổng hợp sẽ hướng dẫn các bạn làm một cách chi tiết.   1. Lập bảng Tổng hợp phải thu khách hàng- TK 131: +  Cột Mã […]

Xem thêm

Cách lập sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng

Riêng sổ quỹ tiền mặt và sổ Tiền gửi ngân hàng chúng ta không thể chuyển sổ trên NKC mà phải tính riêng 2 sổ này, vì 2 loại sổ này có mẫu sổ khác so với các sổ chi tiết TK, sổ tổng hợp TK khác. a. Cách lập sổ Quỹ tiền mặt: ( Dữ liệu […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính cuối năm

Đây là phần Lớp học kế toán tổng hợp hướng dẫn làm báo cáo tài chính trên Excel theo quyết định 48 của bộ tài chính. a. Bảng cân đối kế toán ( Bảng này lập theo thời điểm – 31/12/N ,) ( Để bảng cân đối kế toán đúng thì Tổng Tài Sản phải bằng tổng Nguồn Vốn […]

Xem thêm