Trang chủ » Mẫu biểu - Chứng từ » Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi BHXH

Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi BHXH

Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi BHXH

Bảo hiểm xã hội

Mẫu số B06 – BH

………………………

Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính

 TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN KINH PHÍ VÀ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quý……………Năm……………..

PHẦN I – TÌNH HÌNH KINH PHÍ

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Tổng số

Trong đó

Ngân sách

Quỹ

A

B

C

1

2

3

I

Kinh phí quý trước chưa quyết toán chuyển sang 01  

 

 

II

Kinh phí được cấp    

 

 

1

Cấp trong quý 02  

2

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 03  

III

Kinh phí khác    

 

 

1

Thu trong quý 04  

2

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 05  

IV

Kinh phí được sử dụng    

 

 

1

Tổng KP được sử dụng trong quý ( 06 = 01+ 02 + 04 ) 06  

2

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 07  

V

Kinh phí đã chi đề nghị quyết toán    

 

 

1

Tổng kinh phí đã chi đề nghị quyết toán 08  

2

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 09  

VI

Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau ( 10 = 06 – 08 ) 10  

 

 

 

CLOSE
CLOSE