Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Mẫu biểu - Chứng từ

Tờ khai Đăng ký nộp Hồ sơ kê khai thuế qua mạng Internet – Mẫu 01/ĐK-iHTKK

giảm 50% học phí

Tờ khai Đăng ký nộp Hồ sơ kê khai thuế qua mạng Internet – Mẫu 01/ĐK-iHTKK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
————————

TỜ KHAI
Đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet 

                                                     Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………….……………….

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………..

Qua xem xét và nhận thấy cơ sở chúng tôi có đủ các điều kiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng phương pháp nộp tờ khai thuế qua mạng Internet, cụ thể như sau:

1. Thời gian đề nghị được áp dụng: kể từ ngày….. tháng….. năm…..

3. Thông tin liên quan đến giao dịch điện tử của cơ sở chúng tôi như sau:

Số seria chứng thư số : ………………………………………….

Tên tổ chức chứng thực chữ kỹ số công cộng: …………………

….. ……………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử: ……………………..

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan./.     

                             NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                           ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                                         Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi