Thủ tục hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng theo TT 39

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Khi không tiếp tục sử dụng hóa đơn do chuyển địa điểm kinh doanh hay giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục hủy hóa đơn GTGT theo hương dẫn tại điều 29 của thông tư 39/2014/TT-BTC.

Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp doanh nghiệp còn lưu giữ hoá đơn thuộc các trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.
Trình tự – thủ tục hủy hóa đơn:
– Lập Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy.
– Thành lập Hội đồng hủy hoá đơn. Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.
Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hoá đơn.
– Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.
– Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:
+ Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
– Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);
– Biên bản hủy hóa đơn;
– Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (Mẫu: TB03/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)
Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.
Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.

Dưới đây là mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn:

(Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư
          số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

 

                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                    ——————————

 

Mẫu: TB03/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN
 
  Kính gửi:……………………………………………………………………
Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………………………………………………………….
Mã số thuế:………………………………………………………………………………   
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..
Phương pháp hủy hóa đơn:…………………………………………………………….
Hồi         giờ………ngày………tháng………năm………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:
             
STT Tên loại hóa đơn Mẫu số Ký hiệu hóa đơn Từ số Đến số Số lượng
1 2 3 4 5 6 7
             
             
 
 
           
             

 

      Ngày……… tháng………năm………
Người lập biểu   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
( Ký, ghi rõ họ tên)                              (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 Đây là thủ tục hủy hóa đơn không tiếp tục sử dụng chứ không phải hủy hóa đơn do viết sai. Nếu các bạn viết sai hóa đơn thì có thể tham khảo tại đây: Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT

 

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *