Sổ Sách-Báo Cáo

Quy trình – Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật Ký Chung

Ở bài viết trước tròng mục Tự học kế toán trên Excel Kế Toán Hà Nội đã hướng dẫn các bạn Cách ghi sổ nhật ký trên Excel, còn ở bài viết này sẽ nói rõ hơn về quy trình

Xem thêm

Cách lập bảng cân đối kế toán theo mẫu B01-DNN

Bảng cân đối kế toán mẫu số B01-DNN ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của BTC là một trong những bảng báo cáo cần có trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dưới đây

Xem thêm

Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán theo mẫu F01-DNN

Bảng cân đối tài khoản (hay còn gọi bảng cân đối phát sinh tài khoản kế toán) là bảng tổng hợp tất cả những tài khoản phát sinh trong kỳ hạch toán của doanh nghiệp, thể hiện chi tiết số

Xem thêm

Cách lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo mẫu B02-DNN

1. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Mẫu B02-DNN 2. Hướng dẫn cách lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: *** Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 –DNN):

Xem thêm

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Mẫu B03-DNN

1. Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Mẫu B03-DNN 2. Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ a) Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính lưu chuyển tiền tệ-Việc lập và trình

Xem thêm

Cách lập bản thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu B09-DNN

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính chất tường thuật hoặc phân tích những thông tin số

Xem thêm

Mẫu sổ Nhật Ký Chung theo quyết định 48 và TT 200 trên Excel

Sổ nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian, Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung dùng làm căn cứ để ghi

Xem thêm

Quy định về sổ sách kế toán

Sổ kế toán là một trong những tài liệu kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình

Xem thêm