Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Mẫu biểu - Chứng từ

Quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

giảm 50% học phí

Quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Mẫu số: 10/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]

TÊN CƠ QUAN
RA QUYẾT ĐỊNH

——–
Số: …/QĐ-[2]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

[3], ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH
Hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

……………………[4]…………………….

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số …./2013/TT-BTC ngày … tháng … năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Quyết định số ……ngày … tháng … năm … do………… [5] ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ …………………………………………………………………….;

Xét đề nghị của …………………………………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định số ……ngày … tháng … năm … do ………………….. ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Lý do:[6]
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này được gửi tới ông(bà)/tổ chức: ……………… để thực hiện việc hoàn trả tiền phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định[7].

Điều 3. Các ông(bà)/đơn vị ………………………… có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;
– …………….
– Lưu: ……….

CHỨC DANH CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định;

[3] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[4] Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;

[5] Ghi rõ họ tên người ra Quyết định;

[6] Ghi rõ lý do hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

[7] Trong trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã thi hành xong.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi