Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Nguyên Lý Kế Toán

Kế Toán Tiền Lương và các khoản trích theo Lương

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG I- Hồ sơ chứng từ           – Hợp đồng lao động           – Quy chế lương thưởng           – Bảng chấm công           – Hồ sơ Bảo hiểm           – Tạm ứng + Hoàn ứng           – Quyết định khen thưởng + tăng lương – Danh sách nhân viên 1. Hợp […]

Xem thêm

Danh mục hệ thống chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán gồm 5 loại chứng từ kế toán được ban hành tại phụ lục 3 Thông tư […]

Xem thêm

Các thuật ngữ kế toán thường gặp

Đối với các bạn mới tiếp xúc với nghề kế toán thì có rất nhiều thuật ngữ mà các bạn chưa biết trong chuyên ngành kế toán nó là gì? Trong bài viết này, Kế Toán Hà Nội sẽ liệt kê các thuật ngữ kế toán thường gặp để các bạn hiểu ý nghĩa của […]

Xem thêm

Chế độ kế toán là gì?

Chế độ kế toán là những quy định và hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán uỷ quyền ban hành   Tùy theo […]

Xem thêm

Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế. Hệ thống tài khoản kế toán gồm các tài khoản kế toán cần sử dụng. Mỗi đơn vị kế toán phải sử dụng một hệ thống tài khoản kế toán.   […]

Xem thêm