Nguyên Lý Kế Toán

Mẫu bài tập kế toán tiền lương có lời giải

 BÀI TẬP SỐ 01               Tại công ty TNHH Thiên Ưng, kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất

Xem thêm

Quy định về Chữ số, chữ viết, đơn vị tính sử dụng trong kế toán

Quy định chung về cách sử dụng chữ số, chữ viết và đơn vị tính trong kế toán theo chế độ kế toán được sửa đổi và hướng dẫn cụ thể tại  Mục 4 phần thứ nhất “Quy định chung”

Xem thêm

Thời hạn lưu trữ hóa đơn – chứng từ kế toán.

Theo luật kế toán: Tài liệu kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán, loại tài liệu kế toán

Xem thêm

Các nguyên tắc kế toán cơ bản được thừa nhận

Các nguyên tắc kế toán là tuyên bố chung như những chuẩn mực, mực thước và những hướng dẫn để phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính đạt được các mục tiêu đầy đủ, dễ hiểu, đáng

Xem thêm

Năm tài chính là gì? Ngày bắt đầu năm tài chính

Năm tài chính là gì ? Phân biệt năm tài chính và năm dương lịch: Năm tài chính được hiểu đơn giản là thời kỳ hạch toán, báo cáo của doanh nghiệp. Ở Việt nam Chính phủ quy định năm

Xem thêm

Quy định về chứng từ kế toán: Lập – Ký – Hợp lệ

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài

Xem thêm

Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán theo quyết định 48 và thông tư 200

Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán theo chế độ kế toán quyết định 48 và thông tư 200 đều giống nhau, gồm 5 nhóm: + Chỉ tiêu lao động tiền lương; + Chỉ tiêu hàng tồn kho; +

Xem thêm

Kỳ kế toán là gì? Quy định về kỳ kế toán: Tháng, Qúy, Năm

Kỳ kế toán là khoản thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khoá sổ kế toán để lập báo cáo

Xem thêm

Mô hình bộ máy kế toán trong doanh nghiệp

Một bộ máy kế toán đầy đủ trong doanh nghiệp thường có các chức danh sau: CÔNG VIỆC CỦA TỪNG CHỨC DANH – MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC CHỨC DANH: 1. Kế toán thu – chi: Theo dõi kiểm soát

Xem thêm

Kế Toán Tiền Lương và các khoản trích theo Lương

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG I- Hồ sơ chứng từ           – Hợp đồng lao động           – Quy chế lương thưởng           – Bảng chấm công           – Hồ sơ Bảo hiểm           – Tạm ứng + Hoàn ứng          

Xem thêm