Mẫu và cách lập biên bản thanh lý TSCĐ theo thông tư 133

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Biên bản thanh lý tài sản cố định dùng để xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán. Biên bản thanh lý phải do Ban thanh lý TSCĐ lập và có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của trưởng Ban thanh lý, kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp.

1. Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT 133

Đơn vị: …………………
Bộ phận: ………………
Mẫu số 02-TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày….. tháng….. năm…..
Số:…….….…..
Nợ:….….….
Có:….….….

Căn cứ Quyết định số:…. ngày…. tháng…. năm…. của…..CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG….….
….….….….….….…………………………….….….…. Về việc thanh lý tài sản cố định.
I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:
Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện……………. Trưởng ban
Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện…………………. Ủy viên
Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện…………………. Ủy viên
II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:
– Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ……………………………………………………………..
– Số hiệu TSCĐ …………………………………………………………………………………………………..
– Nước sản xuất (xây dựng)……………………………………………………………………………………
– Năm sản xuất…………………………………………………………………………………………………….
– Năm đưa vào sử dụng…………………….. Số thẻ TSCĐ……………………………………………..
– Nguyên giá TSCĐ……………………………………………………………………………………………….
– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý…………………………………………………………
– Giá trị còn lại của TSCĐ……………………………………………………………………………………….
III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
 

  Ngày….. tháng…… năm……
Trưởng Ban thanh lý
(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:
– Chi phí thanh lý TSCĐ: ……………………………………… (viết bằng chữ)………………………..
– Giá trị thu hồi: …………………………………………….….. (viết bằng chữ)……………………….
– Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày…… tháng…… năm……
 


Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Ngày…… tháng…… năm……
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

2. Cách lập biên bản thanh lý tài sản cố định

Góc trên bên trái của Biên bản thanh lý TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có quyết định về việc thanh lý TSCĐ doanh nghiệp phải thành lập Ban thanh lý TSCĐ. Thành viên Ban thanh lý TSCĐ được ghi chép ở Mục I.
Ở Mục II ghi các chỉ tiêu chung về TSCĐ có quyết định thanh lý như:
– Tên, ký hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước sản xuất, năm đưa vào sử dụng.
– Nguyên giá TSCĐ, giá trị hao mòn đã trích cộng dồn đến thời điểm thanh lý, giá trị còn lại của TSCĐ đó.
Mục III ghi kết luận của Ban thanh lý, ghi ý kiến nhận xét của Ban về việc thanh lý TSCĐ.
Mục IV, kết quả thanh lý: Sau khi thanh lý xong căn cứ vào chứng từ tính toán tổng số chi phí thanh lý thực tế và giá trị thu hồi ghi vào dòng chi phí thanh lý và giá trị thu hồi (giá trị phụ tùng, phế liệu thu hồi tính theo giá thực tế đã bán hoặc giá bán ước tính).

3. Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ mới nhất

Mẫu biên bản thanh lý tscđ theo tt 133

Sau khi thanh lý, nhượng bán TSCĐ thì kế toán cần làm các bút toán hạch toán nghiệp vụ trên.

Chi tiết: Cách hạch toán nhượng bán, thanh lý tài sản cố định

Các bạn muốn lấy mẫu biên bản thanh lý TSCĐ ­ Mẫu số 02- TSCĐ trên để tham khảo thì có thể để lại mail ở cuối bài viết hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: TaiLieuKeToanThienUng@gmail.com. Kế Toán Hà Nội sẽ gửi cho các bạn tham khảo Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ dạng file word và Excel.


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *