Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Mẫu biểu - Chứng từ

Mẫu tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân

giảm 50% học phí

Mẫu tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

Kỳ tính thuế:  – [x] Năm………

–  [x] Từ ………..đến ………………

Lần đầu:                            Bổ sung lần thứ:                           

Tên người nộp thuế: HỒ THỊ BÍCH LÂN (Công ty TNHH tư vấn Sunlaw nộp thay)

Mã số thuế:

Địa chỉ: 120 A4 Tập thể cơ khí, phường Thượng Đinh

Quận: Thanh Xuân  Thành phố: Hà Nội

Tên đại lý thuế (nếu có):…..……………………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………………………….….….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….……….

Quận/huyện: ………………….  Tỉnh/thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại: ……………………   Fax: ………………  Email: …………………………………………

Hợp đồng đại lý thuế: Số: ……………………………….Ngày:……………………………………….

                                                                                                                  Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1 Tổng doanh thu phát sinh

37.174.721

2 Tổng chi phí phát sinh

37%

3 Tổng thu nhập chịu thuế

13.754.647

4 Các khoản giảm trừ
a Cho bản thân

0

b Cho người phụ thuộc

0

c Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học

0

d Các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc đã đóng

0

5 Thu nhập tính thuế

13.754.647

6 Thuế TNCN tạm tính

687.732

7 Thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế

0

8 Thuế TNCN được giảm

0

9 Thuế TNCN tạm nộp

687.732

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai.

 Ngày…… tháng…….năm ……….

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………

Chứng chỉ hành nghề số:……….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi