Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Mẫu biểu - Chứng từ

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn

giảm 50% học phí

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC  ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN                                                          

                              Kính gửi:……………………………………………………………………

Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Phương pháp hủy hóa đơn:…………………………………………………………….

Hồi       giờ………ngày………tháng………năm………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

1

2

3

4

5

6

7

             
             
             

                                                                                                ……….ngày……… tháng………năm………

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi