Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Sổ Sách-Báo Cáo

Mẫu sổ nhật ký thu tiền và cách ghi

giảm 50% học phí

Sổ nhật ký thu tiền Là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền (Ngân hàng A, ngân hàng B,…).

mẫu sổ nhật ký thu tiền


Mẫu sổ nhật ký thu tiền là mẫu số S03a1 – DNN:

1. Mẫu sổ nhật ký thu tiền theo quyết định 48:

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….
Mẫu số: S03a1 – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN
Năm: ….

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Ghi Nợ TK … Ghi Có các TK
Số hiệu Ngày, tháng Tài khoản khác
Số tiền Số hiệu
A B C D 1 2 3 4 5 6 E
      Số trang trước chuyển sang              
               
Cộng chuyển sang trang sau              

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….
– Ngày mở sổ: …….

Ngày ….tháng ….năm …..
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu sổ nhật ký thu tiền theo thông tư 200:

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….
Mẫu số: S03a1-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN
Năm: ….

 
Ngày,
tháng
ghi sổ
Chứng từ
Diễn giải
Ghi
Nợ
TK
Ghi Có các TK
Số
hiệu
Ngày,
tháng
Tài khoản khác
Số tiền Số hiệu
A B C D 1 2 3 4 5 6 E
      Số trang trước chuyển sang              
               
Cộng chuyển sang trang sau              

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….
– Ngày mở sổ: …….

    Ngày ….tháng ….năm …..
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Cách ghi sổ nhật ký thu tiền:

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh của chứng từ kế toán.
– Cột 1: Ghi số tiền thu được vào bên Nợ của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng,…
– Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi số tiền phát sinh bên Có của các tài khoản đối ứng.
   Cuối trang sổ, cộng sổ phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Tham khảo : Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo quyết định 48 và TT 200

KẾ TOÁN HÀ NỘI xin chúc các bạn làm tốt!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi