Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Sổ Sách-Báo Cáo

Mẫu sổ nhật ký bán hàng theo QĐ 48 và TT 200 và cách ghi

giảm 50% học phí

Sổ nhật ký bán hàng là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ bán hàng của doanh nghiệp như: bán hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ,…

sổ nhật ký bán hàng


     Sổ nhật ký bán hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ bán hàng theo hình thức thu tiền sau (bán chịu). Trường hợp người mua trả tiền trước thì khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng cũng ghi vào sổ này.
Mẫu sổ nhật ký bán hàng là Mẫu số S03a4 – DNN

1. Mẫu sổ nhật ký bán hàng theo quyết định 48:

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….
Mẫu số: S03a4 – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG
Năm………….

 
Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Phải thu từ người mua (Ghi Nợ) Ghi Có tài khoản doanh thu
Số hiệu Ngày, tháng Hàng hóa Thành phẩm Dịch vụ
A B C D 1 2 3 4
      Số trang trước chuyển sang        
         
Cộng chuyển sang trang sau        

– Sổ này có…….trang, đánh số từ trang 01 đến trang……
– Ngày mở sổ : ……….

    Ngày …. tháng …. năm…..
Người ghi sổ
(ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu sổ nhật ký bán hàng theo thông tư 200:

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….
 
Mẫu số: S03a4-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG
Năm………….

 

Ngày, tháng
ghi sổ
Chứng từ
Diễn giải
Phải thu từ
người mua
(Ghi Nợ)
Ghi Có tài khoản doanh thu
Số hiệu Ngày,
tháng
Hàng
hóa
Thành 
phẩm
Dịch
vụ
A B C D 1 2 3 4
      Số trang trước chuyển sang        
         
Cộng chuyển sang trang sau        

– Sổ này có…….trang, đánh số từ trang 01 đến trang……
– Ngày mở sổ : ……….

    Ngày …. tháng …. năm…..
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Cách ghi sổ nhật ký bán hàng:

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh của chứng từ kế toán.
– Cột 1: Ghi số tiền phải thu từ người mua theo doanh thu bán hàng.
– Cột 2, 3, 4:Mở theo yêu cầu của doanh nghiệp để ghi doanh thu theo từng loại nghiệp vụ: Bán hàng hóa, bán thành phẩm, bán bất động sản đầu tư cung cấp dịch vụ,… thì các cột này có thể dùng để ghi chi tiết cho từng loại hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ. Trường hợp không cần thiết, doanh nghiệp có thể gộp 3 cột này thành 1 cột để ghi doanh thu bán hàng chung.    
  Cuối trang sổ, cộng sổ phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.
  Doanh nghiệp có thể mở một hoặc một số sổ nhật ký đặc biệt như đã nêu trên để ghi chép. Trường hợp cần mở thêm các sổ nhật ký đặc biệt khác phải tuân theo các nguyên tắc mở sổ và ghi sổ đã quy định.

Tham khảo: Mẫu sổ cái theo hình thức nhật ký chung

KẾ TOÁN HÀ NỘI xin chúc các bạn làm tốt

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi