Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 200 và QĐ 48 – Mẫu số: 02 – VT

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Phiếu xuất kho dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong đơn vị, làm căn cứ để hạch toán chi phí và kiểm tra việc sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư.

Kế toán Hà Nội xin gửi các bạn 2 mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 48 và thông tư 200 có hướng dẫn cách viết chi tiết cụ thể.

1. Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200 (Mẫu số: 02 – VT)

Đơn vi:  Công ty kế toán Hà Nội
Bộ phận:……….
                              Mẫu số: 02 – VT
 
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

           Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

   PHIẾU XUẤT KHO

      Ngày….tháng….năm……
      Số………………………..

Nợ……………………..
Có.……………………..

 
– Họ và tên người nhận hàng: …………………………… Địa chỉ (bộ phận):………….
– Lý do xuất kho: ……………………………………………………………………………..
– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………………… Địa điểm: ………………….
 

STT Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã 
số
Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Yêu 
cầu
Thực 
xuất
A B C D 1 2 3 4
 

 

           
  Cộng x x x x x  

 
– Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): ………………………………………………………………………..
– Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………….
Ngày….tháng….năm….
 

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
Giám đốc 
(Ký, họ tên)

2. Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 48 (Mẫu số: 02 – VT)

Đơn vi:  Công ty kế toán Hà Nội
Bộ phận:……….
                      Mẫu số: 02 – VT
 (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
         Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 
 
 PHIẾU XUẤT KHO

      Ngày….tháng….năm……
      Số………………………..

Nợ……………………..
Có.……………………..

 
– Họ và tên người nhận hàng: …………………………… Địa chỉ (bộ phận):………….
– Lý do xuất kho: ……………………………………………………………………………..
– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………………… Địa điểm: ………………….
 

STT Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã 
số
Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Yêu 
cầu
Thực 
xuất
A B C D 1 2 3 4
 

 

           
  Cộng x x x x x  

 
– Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): ………………………………………………………………………..
– Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………….
Ngày….tháng….năm….
 

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
Giám đốc 
(Ký, họ tên)

3. Hướng dẫn cách viết phiếu xuất kho:

Góc bên trái của Phiếu xuất kho phải ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận xuất kho. Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều thứ vật tư, công cụ, dụng cụ cùng một kho dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng.
Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ: Họ tên người nhận hàng, tên, đơn vị (bộ phận): số và ngày, tháng, năm lập phiếu; lý do xuất kho và kho xuất vật tư, công cụ, dụng cụ.
– Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ.
– Cột 1: Ghi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ theo yêu cầu xuất kho của người (bộ phận) sử dụng.
– Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất kho (số lượng thực tế xuất kho chỉ có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).
– Cột 3, 4: Kế toán ghi đơn giá (tuỳ theo qui định hạch toán của đơn vị) và tính thành tiền của từng loại vật tư, công cụ, dụng cụ xuất kho (cột 4 = cột 2 x cột 3).
Dòng Cộng: Ghi tổng số tiền của số vật tư, công cụ, dụng cụ thực tế đã xuất kho.
Dòng “Tổng số tiền viết bằng chữ”: Ghi tổng số tiền viết bằng chữ trên Phiếu xuất kho.
Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh hoặc do bộ phận quản lý, bộ phận kho lập (tuỳ theo tổ chức quản lý và qui định của đơn vị) thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần). Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký xong chuyển cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận cầm phiếu xuống kho để nhận hàng. Sau khi xuất kho, thủ kho ghi vào cột 2 số lượng thực xuất của từng thứ, ghi ngày, tháng, năm xuất kho và cùng người nhận hàng ký tên vào phiếu xuất (ghi rõ họ tên).
Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.
Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán để kế toán ghi vào cột 3, 4 và ghi vào sổ kế toán.               
Liên 3: Người nhận vật tư, công cụ, dụng cụ giữ để theo dõi ở bộ phận sử dụng.

Các bạn xem thêm: Mẫu phiếu nhập kho

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *