Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Kế Toán Tiền Lương

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng – Mẫu số 04-TT

giảm 50% học phí

Giấy thanh toán tiền tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.

1. Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo quyết định 48:

Đơn vi: Công ty kế toán Hà Nội
B phn:……….
                      Mu s: 04 – TT
      (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
           Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC

 

GIẤY THANH TOÁN TIN TM ỨNG
Ngày …tháng …năm …

 
 
             Số: …………….
             Nợ: …………….
             Có: …………….

– Họ và tên người thanh toán: …………………………………………………………………………….
– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………………….
– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền
A 1
I- Số tiền tạm ứng ……………………………..

1         Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
 
……………………………..

2         Số tạm ứng kỳ này:
 
……………………………..
– Phiếu chi s: ………….ngày………. ……………………………..
– Phiếu chi s: ………….ngày………. ……………………………..
– …. ……………………………..
II- Số tiền đã chi ……………………………..

3         Chứng từ số …………ngày……..
 
……………………………..

4         …..
 
……………………………..
III- Chênh lệch ……………………………..

5         Số tạm ứng chi không hết (I – II)
 
……………………………..

6         Chi quá số tạm ứng (II – I)
 
……………………………..

 

Giám đốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Kế toán thanh toán
(Ký, họ tên)
Người đề ngh thanh toán
(Ký, họ tên)

2. Hướng dẫn cách viết giấy thanh toán tiền tạm ứng:
Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Phần đầu ghi rõ ngày, tháng, năm, số hiệu của giấy thanh toán tiền tạm ứng; Họ tên, đơn vị người thanh toán.
Căn cứ vào chỉ tiêu của cột A, kế toán ghi vào cột 1 như sau:
Mục I- Số tiền tạm ứng: Gồm số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết và số tạm ứng kỳ này, gồm:
Mục 1: Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết: Căn cứ vào dòng số dư tạm ứng tính đến ngày lập phiếu thanh toán trên sổ kế toán để ghi.
Mục 2 : Số tạm ứng kỳ này: Căn cứ vào các phiếu chi tạm ứng để ghi, mỗi phiếu chi ghi 1 dòng.
Mục II- Số tiền đã chi: Căn cứ vào các chứng từ chi tiêu của người nhận tạm ứng để ghi vào mục này. Mỗi chứng từ chi tiêu ghi 1 dòng.
Mục III- Chênh lệch: Là số chênh lệch giữa Mục I và Mục II. 
– Nếu số tạm ứng chi không hết ghi vào dòng 1 của Mục III.
– Nếu chi quá số tạm ứng ghi vào dòng 2 của Mục III.
Sau khi lập xong giấy thanh toán tiền tạm ứng, kế toán thanh toán chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc Quỹ duyệt. Giấy thanh toán tiền tạm ứng kèm theo chứng từ gốc được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán.
Phần chênh lệch tiền tạm ứng chi không hết phải làm thủ tục thu hồi nộp quỹ hoặc trừ vào lương. Phần chi quá số tạm ứng phải làm thủ tục xuất quỹ trả lại cho người tạm ứng. Chứng từ gốc, giấy thanh toán tạm ứng phải đính kèm phiếu thu hoặc phiếu chi có liên quan.
Các bạn có thể tham khảo thêm: Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Kế toán Hà Nội xin chúc các bạn làm tốt

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi