Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Kế Toán Tiền Lương

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo QĐ 48 – Mẫu 05-TT

giảm 50% học phí

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

Đơn vi: Công ty kế toán Hà Nội
B phn:……….
                        Mu s: 05 – TT
     (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
           Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

GIY ĐỀ NGH THANH TOÁN

Ngày …tháng …năm….

 

                    Kính gi: ……………………………………………………………………………………….
 
Họ và tên người đề nghị thanh toán: ……………………………………………………….
Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………
nội dung thanh toán: ………………………………………………………………………….
Số tiền: ………………………………………..( Viết bằng chữ): …………………………..
……………………………………………………………………………………………………
(Kèm theo: ………………… chứng từ gốc)
 

Người đề ngh thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyt
(Ký, họ tên)

 

* Hướng dẫn cách ghi giấy đề nghị thanh toán:

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc Quỹ (Hoặc người xét duyệt chi).    
          – Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (Viết bằng số và bằng chữ).
          – Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.
          – Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.
          Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc Quỹ (Hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.
Các bạn có thể tham khảo thêm: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

KẾ TOÁN HÀ NỘI xin chúc các bạn làm tốt!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi