Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Kế Toán Tiền Lương

MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

giảm 50% học phí

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là chứng từ nhằm xác nhận số lượng, chất lượng công việc và giá trị của hợp đồng đã thực hiện, làm căn cứ để hai bên thanh toán và chấm dứt hợp đồng.

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 09- LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số……………………..

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày…..tháng……năm…….
Họ và tên:………………………………………………….Chức vụ…………………………………………
Đại diện…………………………………………………….Bên giao khoán………………………………….
Họ và tên:………………………………………………….Chức vụ…………………………………………
Đại diện…………………………………………………….Bên nhận khoán…………………………………
Cùng thanh ký hợp đồng số …. ngày ….tháng…..năm……
Nội dung công việc ( ghi trong hợp đồng ) đã được thực hiện:……………………………………….
Giá trị hợp đồng đã thực hiện:………………………………………………………………………………..
Bên ……………………………….. đã thanh toán cho bên ……. số tiền là ………………………đồng
( viết bằng chữ):………………………………………………………………………………………………
Số tiền bị phạt do bên ……….. vi phạm hợp đồng:…………………. . đồng
(viết bằngchữ): ……………………………………………………………………………………………….
Số tiền bên ……….. còn phải thanh toán cho bên ……. là……………………………đồng
(viết bằng chữ):……………………………………………………………………………………………….
Kết kuận: ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
 

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên )
 
Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên )

KẾ TOÁN Hà Nội xin được hướng dẫn các bạn thực hiện cách ghi Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán:

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận có bản thanh lý hợp đồng giao khoán.
Ghi rõ ngày, tháng, năm thanh lý hợp đồng, số hiệu bản thanh lý.
Ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được đại diện cho bên giao khoán và bên nhận khoán.
Ghi rõ số, ngày tháng của hợp đồng được thanh lý.
Ghi rõ nội dung công việc đã thực hiện và giá trị của hợp đồng đã thực hiện đến thời điểm thanh lý hợp đồng.
Ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ mà bên giao khoán đã thanh toán cho bên nhận khoán từ khi ký hợp đồng đến ngày thanh lý hợp đồng.
Ghi rõ nội dung của từng bên vi phạm hợp đồng (nếu có) và số tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng.
Ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ bên giao khoán còn phải thanh toán cho bên nhận khoán (Theo tính toán trong hợp đồng, nghiệm thu công việc và số tiền đã thanh toán trước cho nhau) đến khi thanh lý hợp đồng hoặc ngược lại bên giao khoán đã thanh toán quá cho bên nhận khoán.
Sau khi kiểm tra thực tế việc thực hiện hợp đồng, kết quả thực hiện hợp đồng hai bên nhất trí đưa ra kết luận về từng nội dung cụ thể về khối lượng thực hiện, đánh giá chất lượng và kiến nghị, các việc cần làm (nếu có).
Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản. Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán thực hiện hợp đồng.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi