Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Kế Toán Kho

Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa- Mẫu số: 03-VT

giảm 50% học phí

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa là văn bản do doanh nghiệp lập để kiểm tra các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hiện có của doanh nghiệp, đơn vi.

Sau đây công Công ty kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn 2 mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa  theo quyết định 48 và thông tư 200 – Mẫu số: 03 – VT.

1. Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa  theo quyết định 48.

Đơn vi: Công ty kế toán Hà Nội
B phn:……….
                       Mu s: 03 – VT
   (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
        Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN BN KIM NGHIỆM

VẬT TƯ, CÔNG C, SN PHM, HÀNG HÓA

Ngày….tháng …năm….
Số………………

– Căn cứ……….số ……..ngày….tháng…..năm…….của……………………………………………
Ban kiểm nghiệm gồm:
+ Ông/Bà………………………………………………..Chức vụ ……………………………………..
Đại điên………………………………………………….Trưởng ban
+ Ông/Bà………………………………………………..Chức vụ………………………………………
Đại diện…………………………………………………..Ủy viên…
+ Ông/Bà…………………………………………………Chức vụ……………………………………….
Đại diện…………………………………………………..Ủy viên.
Đã kiểm nghiệm các loại:

Số TT Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Mã số Phương thức kiểm nghiệm Đơn vị tính Số lượng theo chứng từ Kết quả kiểm nghiệm Ghi chú
Số lượng đúng quy cách, phẩm chất Số lượng không đúng quy cách, phẩm chất
A B C D E 1 2 3 F
                 
                 
                 
                 
                 

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
 

Đại din k thut
(Ký, họ tên)
 
Th kho
(Ký, họ tên)
 
Trưởng ban
(Ký, họ tên)

2. Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa  theo quyết định 15.

Đơn vi: Công ty kế toán Hà Nội
B phn:……….
                       Mu s: 03 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN BN KIM NGHIỆM

VẬT TƯ, CÔNG C, SN PHM, HÀNG HÓA

Ngày….tháng …năm….
Số………………

– Căn cứ……….số ……..ngày….tháng…..năm…….của……………………………………………
Ban kiểm nghiệm gồm:
+ Ông/Bà………………………………………………..Chức vụ ……………………………………..
Đại điên………………………………………………….Trưởng ban
+ Ông/Bà………………………………………………..Chức vụ………………………………………
Đại diện…………………………………………………..Ủy viên…
+ Ông/Bà…………………………………………………Chức vụ……………………………………….
Đại diện…………………………………………………..Ủy viên.
Đã kiểm nghiệm các loại:

Số TT Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Mã số Phương thức kiểm nghiệm Đơn vị tính Số lượng theo chứng từ Kết quả kiểm nghiệm Ghi chú
Số lượng đúng quy cách, phẩm chất Số lượng không đúng quy cách, phẩm chất
A B C D E 1 2 3 F
                 
                 
                 
                 
                 

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
 

Đại din k thut
(Ký, họ tên)
 
Th kho
(Ký, họ tên)
 
Trưởng ban
(Ký, họ tên)

Các bạn xem thêm: Mẫu phiếu xuất kho

KẾ TOÁN Hà Nội xin chúc các bạn làm tốt.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi