Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định – Cách viết cụ thể

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định và làm cơ  sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

1. Mẫu biên bản kiểm kê TSCĐ theo thông tư 200 (Mẫu số 05 – TSCĐ)


Đơn vị: Công ty kế toán Hà Nội                                                             Mẫu số 05 – TSCĐ
Bộ phận:…………………………                                              
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

                                                                                                          Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

                                BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

                                                     Ngày……………. tháng…………… năm………..

 
Thời điểm kiểm kê:………….. giờ………… ngày………… tháng  ………. năm……………
Ban kiểm kê gồm:
– Ông/Bà:…………………………………… chức vụ…………… Đại diện…………………………. Trưởng ban
– Ông/Bà:…………………………………… chức vụ…………… Đại diện………………………………. Uỷ viên
– Ông/Bà:…………………………………… chức vụ…………… Đại diện………………………………. Uỷ viên
Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

 
STT
 
Tên TSCĐ
 
Mã số
 
Nơi sử dụng
Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch  
Ghi chú
Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại
 
Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại
 
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                           
  Cộng                        
                                                                                                                                                          Ngày………..tháng……… năm……. 

              Giám đốc                                       Kế toán trưởng                                Trưởng Ban kiểm kê
(Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)                (Ký, họ tên)                                             (Ký, họ tên)
          (Ký, họ tên, đóng dấu)                                                                                                                         
 
 

2. Mẫu biên bản kiểm kê TSCĐ theo quyết định 19 (Mẫu số: C53 – HĐ)


Đơn vị:.Công ty kế toán Hà Nội                                                                Mẫu số: C53 – HĐ
Bộ phận:…………………………                                                           (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC
                                             .                                                                ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
 

                                          
                                  BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
                                                        Ngày……………. tháng…………… năm………..

 
Thời điểm kiểm kê:………….. giờ………… ngày………… tháng  ………. năm……………
Ban kiểm kê gồm:
– Ông/Bà:…………………………………… chức vụ…………… Đại diện…………………………. Trưởng ban
– Ông/Bà:…………………………………… chức vụ…………… Đại diện………………………………. Uỷ viên
– Ông/Bà:…………………………………… chức vụ…………… Đại diện………………………………. Uỷ viên
Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

 

 
STT
 
Tên TSCĐ
 
Mã số
 
Nơi sử dụng
Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch  
Ghi chú
Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại
 
Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại
 
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E
                           
  Cộng x x x     x     x     x
                                                                                                                                            Ngày………..tháng……… năm……. 

        Thủ trưởng đơn vị                           Phụ trách Kế toán                            Trưởng Ban kiểm kê
(Ý kiến giải quyết số chênh lệch)                     (Ký, họ tên)                                           (Ký, họ tên)
     (Ký, họ tên, đóng dấu)                                                                                                                       

3. Cách viết biên bản kiểm kê TSCĐ:

Góc trên bên trái của Biên bản Kiểm kê TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Việc kiểm kê tài sản cố định được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của đơn vị. Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó kế toán theo dõi tài sản cố định là thành viên.
          Biên bản kiểm kê TSCĐ phải ghi rõ thời điểm kiểm kê: (… giờ … ngày … tháng … năm …).
          Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê theo từng đối tượng ghi tài sản cố định.
          Dòng “Theo sổ kế toán” căn cứ vào sổ kế toán TSCĐ phải ghi cả 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 1,2,3.
          Dòng “Theo kiểm kê” căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để ghi theo từng đối tượng TSCĐ, phải ghi cả 3 chỉ tiêu: số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 4,5,6.
          Dòng “Chênh lệch” ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu theo 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 7,8,9.
          Trên Biên bản kiểm kê TSCĐ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu TSCĐ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê. Biên bản kiểm kê TSCĐ phải có chữ ký (ghi rõ họ tên) của Trưởng ban kiểm kê, chữ ký soát xét của kế toán trưởng và Giám đốc Quỹ duyệt. Mọi khoản chênh lệch về TSCĐ của đơn vị đều phải báo cáo giám đốc Quỹ xem xét.

Xem thêm: Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *