Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo QĐ 48 và TT 200

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành dùng để xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ sửa chữa và bên thực hiện việc sửa chữa. Là căn cứ ghi sổ kế toán và thanh toán chi phí sửa chữa TSCĐ.

1. Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo QĐ 48 ( Mẫu số: 03 – TSCĐ )

Đơn vi: Công ty kế toán Hà Nội
B phn:……….
                     Mu s: 03 TSCĐ
      (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
           Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN BN BÀN GIAO TSCĐ SA CHA LN HOÀN THÀNH

                         Ngày ….tháng …năm
 
Số: …………….
Nợ: …………….
Có: …………….

Căn cứ Quyết định số: …………………ngày ….tháng ….năm …….của ………………………………….
Chúng tôi gồm:
– Ông/Bà: ……………………………………….Chức vụ: ………………………Đại diện đơn vị sửa chữa
– Ông/Bà: ……………………………………….Chức vụ: ………………………Đại diện đơn vị có TSCĐ
Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:
– Tên, ký mã hiêu. Quy cách (cấp hạng) TSCĐ …………………………………………………………….
– Số hiệu TSCĐ ………………………………………………………Số thẻ TSCĐ …………………………….
– Bộ phận quản lý, sử dụng: ………………………………………………………………………………………..
– Thời gian sửa chữa từ ngày …..tháng …..năm ….. đến ngày …..tháng …..năm …….
Các bộ phận sửa chữa gồm có:

Tên bộ phận
sửa chữa
Nội dung (mức độ)
công việc sửa chữa
Giá dự toán Chi phí thực tế Kết quả kiểm tra
A B 1 2 3
         
  Cộng      

 
Kết luận: ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Đại din đơn v nhn
(Ký, họ tên)
Đại din đơn v giao
(Ký, họ tên)

2. Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo TT 200 ( Mẫu số: 03 – TSCĐ )

Đơn vi: Công ty kế toán Hà Nội
B phn:……….
                     Mu s: 03  TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN BN BÀN GIAO TSCĐ SA CHA LN HOÀN THÀNH
                         Ngày ….tháng …năm
 
Số: …………….
Nợ: …………….
Có: …………….

Căn cứ Quyết định số: …………………ngày ….tháng ….năm …….của ………………………………….
Chúng tôi gồm:
– Ông/Bà: ……………………………………….Chức vụ: ………………………Đại diện đơn vị sửa chữa
– Ông/Bà: ……………………………………….Chức vụ: ………………………Đại diện đơn vị có TSCĐ
Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:
– Tên, ký mã hiêu. Quy cách (cấp hạng) TSCĐ …………………………………………………………….
– Số hiệu TSCĐ ………………………………………………………Số thẻ TSCĐ …………………………….
– Bộ phận quản lý, sử dụng: ………………………………………………………………………………………..
– Thời gian sửa chữa từ ngày …..tháng …..năm ….. đến ngày …..tháng …..năm …….
Các bộ phận sửa chữa gồm có:

Tên bộ phận
sửa chữa
Nội dung (mức độ)
công việc sửa chữa
Giá dự toán Chi phí thực tế Kết quả kiểm tra
A B 1 2 3
         
  Cộng      

 
Kết luận: ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Đại diđơn v nhn
(Ký, họ tên)
Đại diđơn v giao
(Ký, họ tên)

3. Hướng dẫn cách ghi mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành:

Góc trên bên trái của Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành phải tiến hành lập Ban giao nhận gồm đại diện bên thực hiện việc sửa chữa và đại diện bên có TSCĐ sửa chữa.
          Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành gồm 2 phần chính:
          – Ghi tên, ký hiệu, số hiệu TSCĐ sửa chữa.
          Nơi quản lý sử dụng TSCĐ và ghi rõ thời gian bắt đầu sửa chữa và hoàn thành việc sửa chữa TSCĐ.
          – Các bộ phận sửa chữa.
          Cột A: Ghi rõ tên của bộ phận cần phải sửa chữa của TSCĐ.
          Cột B: Ghi nội dung (Mức độ) của công việc sửa chữa như: Thay thế mới hoặc sửa chữa, tân trang lại… 
          Cột 1: Ghi giá dự toán (Giá kế hoạch) (Đối với trường hợp đơn vị tự làm) hoặc giá hợp đồng hai bên đã thoả thuận (Đối với trường hợp thuê ngoài) của từng bộ phận cần sửa chữa.
          Cột 2: Ghi số chi phí thực tế đã chi cho từng bộ phận sửa chữa (Đối với trường hợp đơn vị tự sửa chữa).
          Đối với trường hợp thuê ngoài sửa chữa thì chỉ ghi vào cột này khi có sự thay đổi về giá cả (So với giá ghi theo hợp đồng) phát sinh trong quá trình sửa chữa được bên có TSCĐ sửa chữa chấp nhận thanh toán.
          Cột 3: Ghi rõ kết quả kiểm tra của từng bộ phận sau khi đã sửa chữa xong.
          – Kết luận: Ghi ý kiến nhận xét tổng thể về việc sửa chữa lớn TSCĐ của Hội đồng giao nhận.
Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành lập thành 2 bản, đại diện đơn vị hai bên giao, nhận cùng ký và mỗi bên giữ một bản, sau đó chuyển cho kế toán trưởng của đơn vị có TSCĐ sửa chữa, soát xét xong lưu tại Ban Tài chính, Kế toán.

Xem thêm: Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *