Trang chủ » Mẫu biểu - Chứng từ » Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ

Bộ (Sở):……….

Đơn vị :………. 

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ

Tài khoản:……………………. 

Tên KH/NCC

Đầu kỳ

Phát sinh

Cuối kỳ

Nợ

Nợ

Nợ

               

                                                                                                           Lập, ngày … tháng … năm …                                     

             Người lập biểu                          Phụ trách kế toán                             Thủ trưởng đơn vị      

      (Chữ ký, họ tên)                           (Chữ ký, họ tên)                        (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CLOSE
CLOSE