Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo quyết định 48 và TT 200

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Bảng thanh toán tiền thưởng là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán.

1. Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 200 (Mẫu số: 03-LĐTL)

Đơn vị:………….Công ty kế toán Hà Nội
Địa chỉ:…………………………………………
                         Mẫu số: 03-LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
           Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

Qúy…………….năm…………..
Số:…………………..
Số TT Họ và tên Chức vụ Bậc lương Mức lương  
Xếp loại thưởng Số tiền Ký nhận Làm đêm
A B C 1 2 3 D E
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
  Cộng x x x   x  

Tổng số tiền ( viết bằng chữ):……………………………………………………………………………………….
 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký , họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên)

2. Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo quyết định 48 (Mẫu số: 03-LĐTL)

Đơn vị:………….Công ty kế toán Hà Nội
Địa chỉ:…………………………………………
                       Mẫu số: 03-LĐTL
       (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC
            ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG
Qúy…………….năm…………..
Số:…………………..
Số TT Họ và tên Chức vụ Bậc lương Mức lương  
Xếp loại thưởng Số tiền Ký nhận Ghi chú
A B C 1 2 3 D E
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
     
  Cộng x x x   x  

Tổng số tiền ( viết bằng chữ):……………………………………………………………………………………….
 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký , họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên)

3. Cách ghi bảng thanh toán tiền thưởng:

Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận được thưởng.
          Cột A,B,C: Ghi số thứ tự, họ tên, chức vụ, của người được thưởng.
          Cột 1: Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng.
          Cột 2,3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại.
          Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng.
Bảng thanh toán tiền thưởng do Ban Tài chính, Kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.

Các bạn có thể xem thêm: Mẫu bảng thanh toán tiền lương

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *