Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi Mẫu số: 01 – BH

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh quyết toán số hàng đại lý ký gửi tại đơn vị trong khoảng thời gian đã ký kết từ trước…

Sau đây Công ty kế toán Hà Nội xin gửi các bạn Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo quyết định 48 – Mẫu số: 01 – BH

Đơn vi:  Công ty kế toán Hà Nội
B phn:……….
                         Mu s: 01 – BH
      (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
           Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)

 

BNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GI

Ngày …tháng …năm … Quyn s: …………..
Số: ……………………….
N: ………………………
Có: ………………………

Căn cứ hợp đồng số: ……ngày …tháng …năm …về việc bán hàng đại lý (ký gửi).
Chúng tôi gồm:
– Ông/Bà …………………………………………….Chức vụ……………………………………………
Đại diện……………………………………………..có hàng đại lý (ký gửi)
– Ông/Bà …………………………………………….Chức vụ……………………………………………
Đại diện………………………………………………………………………………………………………
– Ông/Bà …………………………………………….Chức vụ……………………………………………
Đại diện……………………………………………..nhận bán hàng đại lý (ký gửi)
– Ông/Bà …………………………………………….Chức vụ……………………………………………
Đại diện……………………………………………………………………………………………………..
I- Thanh, quyết toán số hàng đại lý từ ngày …/…/ … đến ngày …/ …/ như sau:

Số TT Tên, quy cách, phẩm chất sản phẩm( hàng hóa) Đơn vị tính Số lượng tồn đầu kỳ Số lượngnhận trong kỳ Tổng số Số hàng đã bán
trong kỳ
Số lượng tồn cuối kỳ
Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3= 1+2 4 5 6 7= 3- 4
                   
  Cộng                

 
II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: ………………………………………………………………..
III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6)
IV- Số tiền được nhận lại: ……………………………………………………………………………
+ Hoa hồng: …………………………………………………………………………………………….
+ Thuế nộp hộ: …………………………………………………………………………………………
+ Chi phí (nếu có): …………………………………………………………………………………….
+ …………………………………………………………………………………………………………..
V- Số tiền thanh toán kỳ này:
+ Tiền mặt: ……………………………………………………………………………………………..
+ Séc: ……………………………………………………………………………………………………
VI- Số tiền nợ còn lại (VI = III – IV – V)
* Ghi chú: ……………………………………………………………………………………………….
 

Giám đốc đơn v gi
hàng đại lý
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Người lp bng
thanh toán
(Ký, họ tên)
Giám đốc đơn v
nhn hàng bán đại lý
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 
 
 
 
 

Kế toán trưởng đơn v gi
hàng đại lý(ký gi)
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng đơn v nhn
bán hàng đại lý
(Ký, họ tên)

Các bạn xem thêm: Mẫu thẻ quầy hàng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *