Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Kế Toán Tiền Lương

Mẫu bảng kê chi tiền theo QĐ 48 – Cách viết cụ thể

giảm 50% học phí

Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.

Mẫu bảng kê chi tiền: Mẫu số 09 – TT

Đơn vi: Công ty kế toán Hà Nội
B phn:……….
                         Mu s: 09 – TT
      (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
            Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 
 

BNG KÊ CHI TIN

Ngày …tháng …năm ….

Họ và tên người chi: ……………………………………………………………………………………….
Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………………………………
Chi cho công việc: ………………………………………………………………………………………….

STT Chứng từ Nội dung chi Số tiền
Số hiệu Ngày, tháng
A B C D 1
         
      Cộng  

Số tiền băng chữ: …………………………………………………………………………………………….
(Kèm theo …. chứng từ gốc).

Người lp bng kê
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyt
(Ký, họ tên)

* Hướng dẫn cách viết bảng kê chi tiền:

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị. Phần đầu ghi rõ họ tên, bộ phận, địa chỉ của người chi tiền và ghi rõ nội dung chi cho công việc gì.
–     Cột A,B,C,D ghi rõ số thứ tự, số hiệu, ngày, tháng chứng từ và diễn giải nội dung chi của từng chứng từ.
–     Cột 1: Ghi số tiền.
Bảng kê chi tiền phải ghi rõ tổng số tiền bằng chữ và số chứng từ gốc đính kèm.
Bảng kê chi tiền được lập thành 2 bản:
          – 1 bản lưu ở thủ quỹ.
          – 1 bản lưu ở kế toán quỹ.
Các bạn có thể xem thêm: Mẫu biên lai thu tiền

KẾ TOÁN Hà Nội xin chúc các bạn làm tốt

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi