Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT- Mẫu số: 01/KHBS

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Sau đây Kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh – Mẫu số: 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu số: 01/KHBS
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày
  6/11/2013 của Bộ Tài chính)

                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH

(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế …………mẫu số …………..
 kỳ tính thuế……….  ngày … tháng … năm …)
 

[01] Tên người nộp thuế:…….. …… Công Ty Kế Toán Hà Nội………………………………..

     [02] Mã số thuế:                            

[03] Địa chỉ: ………P607 – Tòa nhà B – 173 Xuân Thủy …………….………………
[04] Quận/huyện: ….
Cầu Giấy……. [05] Tỉnh/thành phố: ………… Hà Nội…………………….
[06] Điện thoại:…
0989233284..[07] Fax:……………………..[08] Email: …………………………………
[09] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………………………

 [10] Mã số thuế:                            

[11] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….
[12] Quận/huyện: ………………. [13] Tỉnh/thành phố: …………………………………………………..
[14] Điện thoại: …………………  [15] Fax: ……………… [16] Email: …………………………………
[17] Hợp đồng đại lý thuế số………………………………………….ngày………………………………..
A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai:

                                                                                                                Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu điều chỉnh Mã số
chỉ tiêu
Số đã kê khai Số điều chỉnh Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4)
I Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp,
       
II. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp,
       
III Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp, (tăng: +; giảm: -):
         

B. Tính số tiền chậm nộp:
1. Số ngày chậm nộp: …………………………………………………………………………………………………….
2. Số tiền chậm nộp (= số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x mức tiền chậm nộp %):
………………………………………………
C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:
1. Người nộp thuế tự phát hiện số tiền thuế đã được hoàn phải nộp trả NSNN là … đồng thuộc Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN số … ngày ….. của …(tên cơ quan thuế quyết định hoàn thuế)…
– Số ngày nhận được tiền hoàn thuế:……………………………
– Số tiền chậm nộp (= số tiền đã được hoàn phải nộp trả NSNN x số ngày nhận được tiền hoàn thuế x mức tiền chậm nộp %): ………………………………………….
2. Lý do khác:………………………………………………………………………………………………………………..
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

                                                            Ngày …....tháng …….năm …….
 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
                                               NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
                          ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Họ và tên:…….                               Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Chứng chỉ hành nghề số:…….  
 

Ghi chú:
a) Hướng dẫn kê khai mục III. Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp, (tăng: +; giảm: -) đối với khai bổ sung điều chỉnh tờ khai 01/GTGT
–          1. Điều chỉnh số thuế phải nộp (đối với thuế GTGT là chỉ tiêu [40])
–          2. Điều chỉnh số thuế GTGT chưa khấu trừ hết (chỉ tiêu [43])
b) Trường hợp KHBS kèm theo tờ khai thuế đối với dầu khí thì đơn vị tiền có thể là VNĐ hoặc USD./.

Các bạn có thể tải mẫu về tại đây: Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Xêm thêm: Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *