Chế độ kế toán: Thông tư 133

Mẫu và cách lập phiếu xuất kho theo thông tư 133

PHIẾU XUẤT KHO (Mẫu số 02 – VT) dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng

Xem thêm

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp theo TT 133

Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  theo phương pháp gián tiếp   1. Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  theo phương pháp

Xem thêm

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133 trên Excel mới nhất

Bảng thanh toán tiền thưởng là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở

Xem thêm

Mẫu và cách lập Giấy đi đường theo Thông tư 133 mới nhất

Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến

Xem thêm

Mẫu và cách lập biên bản thanh lý TSCĐ theo thông tư 133

Biên bản thanh lý tài sản cố định dùng để xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ

Xem thêm

Mẫu và cách lập biên bản giao nhận TSCĐ theo thông tư 133

Biên bản giao nhận tài sản cố định nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây

Xem thêm

Cách lập bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo thông tư 133

Bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi dùng để phản ánh tình hình thanh toán hàng đại lý, ký

Xem thêm

Mẫu và cách lập Biên lai thu tiền theo thông tư 133 mới nhất 2017

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc

Xem thêm

Mẫu bảng kê mua hàng theo thông tư 133 – Cách lập cụ thể

Mẫu bảng kê mua hàng mới nhất hiện này là Mẫu số 06-VT theo thông tư 133/2016/TT-BTC – Là chứng

Xem thêm

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133 – Cách lập cụ thể

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng

Xem thêm