1
Kế Toán Tiền Lương

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng – Mẫu số 04-TT

Giấy thanh toán tiền tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế

Xem thêm

Mẫu danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản: Mẫu số: C66a- HD

Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản dùng để kê khai tên người lao động muốn đề nghị được hưởng chế độ ốm đau, thai sản với những mức độ bệnh khác nhau, những công việc khám thai sản khác

Xem thêm

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Mẫu số: 01b-LĐTL là bảng chấm công làm thêm giờ dùng để theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ để có căn cứ tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán cho người lao động trong đơn vị.

Xem thêm

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo quết định 19 và TT 200

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ nhằm xác định khoản tiền lương, tiền công làm thêm giờ mà người lao động được hưởng sau khi làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc. 1. Mẫu bảng thanh toán

Xem thêm

Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo quyết định 48 và TT 200

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho

Xem thêm

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội – Mẫu số: 11-LĐTL

Sau đây Công ty kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn 2 Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo quyết định 48 và theo quyết định 15 (Mẫu số: 11-LĐTL) 1. Mẫu bảng

Xem thêm

Mẫu giấy đi đường theo quyết định 48 – Mẫu số 04- LĐTL

Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe sau khi về đơn vị. 1. Mẫu giấy đi đường: Mẫu

Xem thêm

Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo QĐ 48 và TT 200

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động. Làm cơ sở để lập bảng thanh toán

Xem thêm

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo quyết đinh 19 và TT 200

Bản thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như:  Thuê lao động bốc vác,

Xem thêm

Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người

Xem thêm