1
Kế Toán Tài Sản Cố Định

Khung thời gian khấu hao các loại tài sản cố định

Khi mua tài sản cố định về công ty kế toán phải dựa vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định được quy định tại phụ lục 01 của thông tư 45/2013/TT-BTC để xác định thời gian trích khấu hao cho từng loại

Xem thêm

Cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của tài

Xem thêm

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

Trước khi doanh nghiệp bắt đầu trích khấu hao tài sản cố định, cần phải làm đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ đã lựa chọn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Phương pháp khấu hao áp

Xem thêm

Cách xác định nguyên giá của TSCĐ hữu hình, vô hình, thuê tài chính

Quy định mới nhất hiện nay về tài sản cố định là thông tư 45/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/6/2013. Để được gọi là tài sản cố định thì tản sản đó phải có giá trị từ 30 triệu đồng

Xem thêm

Cách hạch toán tài sản cố định

Khi doanh nghiệp mua tài sản về để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà tài sản đó thỏa mãn được điều kiện là tài sản cố định: có giá trị từ 30 triệu đồng và có

Xem thêm

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định tại điều 13 của thông tư 45/2013/TT-BCT và các phương pháp trích hấu hao TSCĐ này được hướng dẫn cụ thể và chi tiết tại Phụ lục 2 của TT 45/2013/TT-BCT. Theo đó

Xem thêm