Kế Toán Tài Sản Cố Định

Phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo khối lượng, số lượng sản phẩm

Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định theo khối lượng, số lượng sản phẩm theo thông tư 45/2013/TT-BTC: 1. Đối tượng áp dụng: + Tài sản cố định được trích khấu hao theo phương pháp này là

Xem thêm

Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200

Nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, được cấp trên cấp, được tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài…đưa vào sử dụng tại đơn vị hoặc tài sản của

Xem thêm

Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200

Biên bản thanh lý TSCĐ nhằm mục đích xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán. 1. Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo quyết định 48: Mẫu số: 02 – TSCĐ Đơn vi: Công

Xem thêm

Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo QĐ 48 và TT 200

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành dùng để xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ sửa chữa và bên thực hiện việc sửa chữa. Là

Xem thêm

Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo quyết định 48 và TT 200

Biên bản đánh giá lại TSCĐ dùng để xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến số chênh lệch (tăng, giảm) do đánh giá lại

Xem thêm

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định – Cách viết cụ thể

Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định

Xem thêm

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng. 1. Mẫu bảng tính và phân bổ

Xem thêm

Điều kiện nhận biết là tài sản cố định

Tài sản được mua về phải thoả mãn những điều kiện nhất định mới được gọi là tài sản cố định. Theo điều 3 của thông tư 45/2013/TT-BTC thì tài sản cố định phải thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây: – Chắc chắn

Xem thêm

Cách trích khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh Mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như:

Xem thêm

Cách trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng

Trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định

Xem thêm