Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Tự học kế toán trên Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup khi làm kế toán trên Excel

giảm 50% học phí

Cách sử dụng Hàm VLOOKUP trong kế toán Excel

a/ Sử dụng hàm VLOOKUP trong việc

+  Tìm đơn giá Xuất kho từ bên Bảng Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho.

+  Tìm Mã TK, Tên TK từ Danh mục tài khoản về bảng CĐPS, về Sổ 131, 331…

+  Tìm Mã hàng hoá, tên hàng hoá từ Danh mục hàng hoá về Bảng Nhập Xuất Tồn

+  Tìm số dư của đầu tháng N căn cứ vao cột số dư của tháng N-1

+  Tìm số Khấu hao ( Phân bổ ) luỹ kế từ kỳ trước, căn cứ vào Giá trị khấu hao( phân bổ) luỹ kế ( của bảng 142, 242, 214 )

+  Và các bảng khác liên quan….

b/ Tác dụng hàm VLOOKUP:

Hàm Vlookup là hàm tìm kiếm theo một điều kiện ( giá trị ) đã có: ( Điều kiện đã có gọi là “ Giá trị để tìm kiếm “

 

Cú pháp của hàm: Hàm có 4 tham số gồm:

=   Vlookup ( Giá trị để tìm kiếm , Vùng dữ liệu tìm kiếm, Cột trả về giá trị tìm kiếm,0)

F4 3 lần                           F4 1 lần

( Dấu chấm phẩy ( 😉 hay dấu (,) là phụ thuộc vào từng máy tính )

( Thực hiện xong nhấn Enter )

 

Giải thích:

+  Giá trị để tìm kiếm: Giá trị để tìm kiếm chỉ là một Ô và phải có Tên trong Vùng dữ liệu tìm kiếm ( Là Ô mã hàng hoá, Mã tài khoản, Mã tài sản, Mã Công Cụ dụng cụ….)

+  Vùng dữ liệu tìm kiếm: “ Vùng dữ liệu tìm kiếm” phải chứa tên của “ Giá trị để tìm kiếm”. ( Cụ thể: là bảng dữ liệu của tháng trước hoặc dữ liệu của Sheet khác )

+  Cột trả về giá trị tìm kiếm: Là số thứ tự cột, tính từ bên trái sang vủa vùng dữ liệu tìm kiếm ( Ví dụ: cột thứ 8 tính từ bên trái sang )

Tham số “ 0”: Không thực hiện sắp xếp theo thứ tự nào.

+  Việc sử dụng phím F4 cũng tương tự như trên đã giới thiệu ở phần trên.

Ví dụ: Đi tìm Đơn giá xuất kho của mã hàng GEN_ASG24R từ bảng Nhập xuất tồn về Phiếu Xuất kho

+  Giá trị tìm kiếm: Là Ô chứa mã hàng GEN_ASG24R trên PXK – Ví dụ: Ô F8

+  Vùng dữ liệu tìm kiếm: Là bảng Nhập Xuất Tồn, điểm bắt đầu của vùng được tính từ dãy ô có chứa mã hàng GEN_ASG24R đến dãy ô có chứa giá trị cần tìm – Ví dụ: Vùng từ A9:L19.

+  Cột trả về giá trị tìm kiếm: là cột “ Đơn giá xuất kho” trên Bảng Nhập Xuất Tồn và được đếm từ bên trái của vùng sang – Ví dụ: là cột thứ 8.

MÔ PHỎNG:  ( Đặt công thức tại địa chỉ ô cần tính )

cach su dung ham vlookup

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi