Trang chủ » Tự học kế toán trên Excel » Hướng dẫn làm bảng tổng hợp Phải Trả – Phải Thu khách hàng

Hướng dẫn làm bảng tổng hợp Phải Trả – Phải Thu khách hàng

Bảng tổng hợp phải thu – phải trả khách hàng là một trong những bảng biểu mà kế toán phải làm vào cuối kỳ kế toán. Lớp học kế toán tổng hợp sẽ hướng dẫn các bạn làm một cách chi tiết.

 

1. Lập bảng Tổng hợp phải thu khách hàng- TK 131:

+  Cột Mã KH và Tên KH, sử dụng hàm IF kết hợp với hàm LEFT tìm ở DMTK về

+  Cột mã khách hàng = IF(LEFT(DMTK!A14,3)=”131”,DMTK!A14,””)

( địa chỉ ô A 14 là TK chi tiết đầu tiên của TK 131) . Hoặc dùng VLOOKUP tìm DMTK về

+  Cột tên khách hàng = IF(A11=””,””,VLOOKUP(A11,DMTK!$A$14:$E$150,2,0))

+  Dư Nợ và Dư có đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm ở CĐPS tháng về.

+  Cột Dư NỢ đầu kỳ: = VLOOKUP($A11,’CDSPS-thang’!$A$9:$H$150,3,0)

+  Cột Dư Có đầu kỳ: = VLOOKUP($A11,’CDSPS-thang’!$A$9:$H$150,4,0)

+  Cột số phát sinh Nợ và phát sinh Có, sử dụng hàm SUMIF tập hợp từ NKC về.

+  Cột số phát sinh Nợ = SUMIF(NKC!$E$13:$E$607.’So cong no TK 131’!$A11,NKC!$G$13:$G$607)

+  Cột số phát sinh Có = SUMIF(NKC!$E$13:$E$607,’So cong no TK 131’$A11,NKC!$H$13:$H$607)

+   Cột dư Nợ và dư Có cuối kỳ, dùng hàm Max

+   Cột dư Nợ cuối kỳ:  = MAX ( C11+E11-D11-F11,0)

+   Cột dư Có cuối kỳ:   = MAX( D11+F11–C11-E11,0)

2.      Lập Bảng tổng hợp Phải trả khách hàng – 331

Cách làm tương tự như bảng tổng hợp TK 131

CLOSE
CLOSE