Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Mẫu biểu - Chứng từ

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kiểm toán

giảm 50% học phí

TÊN DOANH NGHIỆP

———–

Số: …./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

…, ngày…   tháng…    năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hư hỏng)

Kính gửi: Bộ Tài chính.

1. Tên doanh nghiệp:…………………………..……………………..…

– Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………….

– Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………….……

– Địa chỉ trụ sở chính:……………….Số điện thoại:……………số fax:……

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư) số…do…(tên cơ quan cấp)…cấp ngày…tháng…năm…

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số……….. cấp lần đầu ngày …. tháng… năm…… (điều chỉnh lần thứ ….. ngày …tháng… năm… ).

Đề nghị Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho (tên doanh nghiệp) thay thế Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số …. cấp….ngày…tháng…năm …..theo quy định tại Luật kiểm toán độc lập và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.

2. Lý do đề nghị cấp lại: ………………………………………………………

3. Hồ sơ kèm theo gồm có:

……………………………………………………….………………………

4. Doanh nghiệp xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trong Đơn và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo đơn này./.

 

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi