Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Mẫu biểu - Chứng từ

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán

giảm 50% học phí

TÊN DOANH NGHIỆP

_______

Số: ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

…, ngày…   tháng…    năm 20… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phần 1. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ………………………………

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):  …………………………

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………. ………………………………………………

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư) số……..do ….…(tên cơ quan cấp)…….cấp ngày…….tháng……năm……tại ……………

4. Vốn điều lệ: ……………, trong đó vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề là ………….., chiếm ……..% vốn điều lệ.

5. Điện thoại: ………………………………. Fax: ……………………………………..

6. Website (nếu có) …………………. E-mail: …………………………………………..

7. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên ………………………………….. Giới tính: …………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………..

Quốc tịch ……………. Sinh ngày: ………./……../……..

Giấy CMND/Hộ chiếu số: ………….. cấp ngày: ………./…./…………. tại …………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Điện thoại: ……………….…………… E-mail: ………………………………………………

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: ……………… cấp ngày……./…./….

8. Giám đốc (Tổng Giám đốc) (Nếu không đồng thời là người đại diện theo pháp luật):

Họ và tên ………………………………….. Giới tính: …………………………………..

Quốc tịch ……………. Sinh ngày: ………./……../……..

Giấy CMND/Hộ chiếu số: ………….. cấp ngày: ………./…./…………. tại …………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………… E-mail: ………………………………………………..

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: ……………… cấp ngày……./…./….

Phần 2. Thông tin về chi nhánh của doanh nghiệp đề nghị được kinh doanh

dịch vụ kiểm toán

1. Chi nhánh 1:

– Tên chi nhánh………………………………………………………

– Địa chỉ chi nhánh :………………………………………………..

– Điện thoại: ………………………………. Fax:………………….

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số……..do ….…(tên cơ quan cấp)…….cấp ngày…….tháng……năm……tại …………………………………..

– Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên ………………………………….. Giới tính: …………………………………..

Quốc tịch ……………. Sinh ngày: ………./……../……..

Giấy CMND/Hộ chiếu số: ………….. cấp ngày: ………./…./…………. tại …………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ……………….…………… E-mail: ………………………………………………

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: ……………… cấp ngày……./…./….

2. Chi nhánh 2:

…..

Phần II. Nội dung đề nghị và hồ sơ kèm theo

1. (Tên doanh nghiệp) đề nghị Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp theo quy định tại Luật kiểm toán độc lập và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.

2. Hồ sơ kèm theo gồm có:

– .……………………………………………………………………………

– .……………………………………………………………………………

Phần III.  Doanh nghiệp cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của những nội dung kê khai trên đây và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này .

2. Nếu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, (tên doanh nghiệp)sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập.

 

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ và tên, và đóng dấu) 

Ghi chú:

– Tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, địa chỉ kê khai trong đơn phải phù hợp với tên, địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi