Chế độ kế toán: Thông tư 133

Cách lập báo cáo tình hình tài chính theo mẫu của thông tư 133

Trong mẫu biểu báo cáo tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được ban hành theo phụ lục 2 của thông tư 133/2016/TT-BTC có 2 mẫu báo cáo tình hình tài chính là B01a – DNN và B01b – DNN Tùy theo

Xem thêm

Cách hạch toán doanh thu bán hàng hóa dịch vụ theo TT 133

Theo chuẩn mực kế toán số 17 – Doanh thu và thu nhập khác thì Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động

Xem thêm

Cách hạch toán tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang theo thông tư 133/2016/TT-BTC    Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dùng để phản ánh tổng hợp chi

Xem thêm

Báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà

Xem thêm

Cách chuyển số dư đầu kỳ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Bắt đầu từ kỳ kế toán năm 2017, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trước đây áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC sẽ thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC Do

Xem thêm

Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái tài khoản 413

Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái – Được hướng dẫn cụ thể tại điều 52 của thông tư 133/2016/TT-BTC (áp dụng từ năm 2017) 1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch

Xem thêm

Danh mục mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán. Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn

Xem thêm

Mẫu chứng từ kế toán theo thông tư 133 mới nhất 2017

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế

Xem thêm

Bảng danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Hệ thống danh mục tài khoản kế toán được ban hành kèm theo phụ lục 1 của Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính – hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ gồm có

Xem thêm

Các quy định chung cần biết về Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bắt đầu từ ngày 01/01/2017, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ áp dụng chế độ kế toán theo hướng dẫn tại Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành 26/08/2016, có hiệu lực ngày 01/01/2017, Thông tư này thay thế quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư 133/2016/TT-BTC

Xem thêm