1
Chế độ kế toán: Thông tư 133

Hạch toán tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng – Theo thông tư 133

Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng của doanh nghiệp. Tài khoản 112 – Tiền

Xem thêm

Mẫu và cách lập PHIẾU CHI theo thông tư 133

Phiếu chi là chứng từ kế toán tiền tệ dùng để xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ

Xem thêm

Mẫu và cách lập Phiếu Thu theo thông tư 133

Phiếu thu là chứng từ kế toán tiền tệ dùng để xác định số tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu

Xem thêm

Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính theo TT 133

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin

Xem thêm

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp theo TT 133

Khi lập báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế doanh nghiệp không bắt buộc phải lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ mà khuyến khích lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 1. Nguyên tắc lập và trình bày Báo

Xem thêm

Cách lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo TT 133

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ các

Xem thêm

Các hình thức ghi sổ kế toán theo Thông tư 133

Hình thức kế toán là các mẫu sổ kế toán, trình tự, phương pháp ghi sổ và mối liên quan giữa các sổ kế toán. Theo phụ lục 4 của Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Xem thêm

Mẫu B01b – DNN – Trình bày báo cáo tình hình tài chính thành ngắn hạn và dài hạn

Theo điều 71 của thông tư 133/2016/TT-BTC quy định về hệ thống báo cáo tài chính thì trong hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Xem thêm

Mẫu và cách ghi sổ Nhật Ký Chung theo Thông tư 133

Sổ Nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản (Định

Xem thêm

Mẫu và cách lập sổ tiền gửi ngân hàng theo TT 133

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG – Mẫu số S05-DNN là sổ kế toán dùng để theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh nghiệp gửi tại Ngân hàng. Mỗi ngân hàng có mở tài khoản tiền gửi thì được theo dõi riêng

Xem thêm