Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Chế độ kế toán: Thông tư 133

Mẫu và cách lập phiếu xuất kho theo thông tư 133

PHIẾU XUẤT KHO (Mẫu số 02 – VT) dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm […]

Xem thêm

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp theo TT 133

Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  theo phương pháp gián tiếp   1. Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  theo phương pháp gián tiếp   Đơn vị báo cáo: …………………Địa chỉ: …………………………… Mẫu số B03 – DNN(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)   BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo phương […]

Xem thêm

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133 trên Excel mới nhất

Bảng thanh toán tiền thưởng là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán. 1. Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 133 Đơn vị: …………………Bộ phận: ……………… Mẫu số 03-LĐTL (Ban hành […]

Xem thêm

Mẫu và cách lập Giấy đi đường theo Thông tư 133 mới nhất

Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe sau khi về doanh nghiệp. Sau khi có lệnh cử cán bộ, người lao động đi công tác, bộ phận hành chính làm thủ […]

Xem thêm

Mẫu và cách lập biên bản thanh lý TSCĐ theo thông tư 133

Biên bản thanh lý tài sản cố định dùng để xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán. Biên bản thanh lý phải do Ban thanh lý TSCĐ lập và có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của trưởng Ban thanh lý, kế toán […]

Xem thêm

Mẫu và cách lập biên bản giao nhận TSCĐ theo thông tư 133

Biên bản giao nhận tài sản cố định nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, được cấp trên cấp, được tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài…đưa vào sử dụng tại đơn vị hoặc tài sản của đơn vị bàn giao cho đơn vị […]

Xem thêm

Cách lập bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo thông tư 133

Bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi dùng để phản ánh tình hình thanh toán hàng đại lý, ký gửi giữa đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng, là chứng từ để đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng đại lý, ký gửi thanh toán tiền và ghi […]

Xem thêm

Mẫu và cách lập Biên lai thu tiền theo thông tư 133 mới nhất 2017

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ. 1. Mẫu biên lai thu tiền theo thông […]

Xem thêm

Mẫu bảng kê mua hàng theo thông tư 133 – Cách lập cụ thể

Mẫu bảng kê mua hàng mới nhất hiện này là Mẫu số 06-VT theo thông tư 133/2016/TT-BTC – Là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hóa đơn khi bán […]

Xem thêm

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133 – Cách lập cụ thể

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán. 1. Mẫu giấy đề nghị thanh […]

Xem thêm