Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Tự học kế toán trên Excel

Cách vào các sổ chi tiết Xuất Nhập Tồn Kho trên Excel

giảm 50% học phí

Lớp học kế toán tổng hợp hướng dẫn cách vào các sổ chi tiết (Kế toán kho vào nhập xuất tồn kho ) trên Excel. Cách sử dụng các hàm để link ra các sổ.

 

Sổ Danh mục hàng hoá( DMHH): Mục này để ghi các sản phẩm hiện có trong công ty, nếu phát sinh sản phẩm mới thì trước tiên phải vào mục này sau đó mới hạch toán vào sổ kho

 + Sổ nhập kho:  Trong sổ nhập kho có ghi bảng kê phiếu nhập kho hàng hoá ta sẽ điền các thông tin vào các mục trong bảng như sau:

–   Mục Số Phiếu Nhập: Mã hoá số phiếu là PNK01/1, PNK02/1,…

–   Mục Diễn Giải:  Ghi rõ nhập hàng già mã hàng tên hàng của công ty nào

–   Mục Tên Hàng Hoá: Mục này ta sẽ dùng công thức để lấy từ DMHH. Công thức dùng Vlookup=cột Mã hàng hoá((F4)3lần),cả bảng DMHH((F4)1lần),điền số cột cần lấy,0)

–   Mục Đơn Vị Tính: Ta cũng dùng hàm Vlookup= cột Mã hàng hoá((F4)3lần),cả bảng DMHH((F4)1lần),điền số cột cần lấy,0)

–   Mục Mã hàng hoá: Ta sẽ ghi mã của hàng hoá, Ví dụ: Máy điều hoà Panasonic PA9HKH thì mã hàng hoá là PA9HKH

–   Mục Số Lượng: Ghi số lượng nhập trên hoá đơn

–   Mục Giá Mua: Ghi giá mua trên hoá đơn

–   Mục Thành Tiền: = Số Lượng * Giá Mua

 

Sổ Xuất Kho: trong sổ xuất kho có bảng kê phiếu xuất kho bao gồm các mục:

–   Mục Chứng Từ: bao gồm có ngày chứng từ và số chứng từ. Ngày chứng từ ghi trên ngày hoá đơn, số hiệu ghi trong số hiệu hoá đơn

–   Mục Số Phiếu: Mã hoá số phiếu PXK01/1, PXK02/1,…

–   Mục Tên Người Xuất: ghi tên người xuất tại thời điểm

–   Mục Tên Hàng Hoá: Dùng công thức Vlookup= cột Mã hàng hoá((F4)3lần),cả bảng DMHH((F4)1lần),điền số cột cần lấy,0)

–   Mục Đơn Vị: Dùng Vlookup tương tự đánh số cột có hàng đơn vị tính

–   Mục mã hoàg hoá: Ta sẽ ghi mã của hàng hoá, Ví dụ: Máy điều hoà Panasonic PA9HKH thì mã hàng hoá là PA9HKH. Mục này tự đánh hoặc coppy từ DMHH

–   Mục Số Lượng: Điền số lượng trong hoá đơn

–   Mục Giá Vốn:  Bao gồm mục đơn và thành tiên. Mục này ta sẽ dùng công thức tính giá vốn lấy bên bảng Nhập – Xuất – Tồn, lấy cột đơn giá và thanh tiền bên bảng Nhập – Xuất – Tồn , Dùng công thức Vlookup = nhấp vào một dòng ở mục mã hoàg hoá((F4)3lần),kéo toán bộ bảng Nhập-Xuất-Tồn((F4)1lần),số cột lấy,0).

–    Mục Doanh Thu: Mục này bao gồm đơn giá và thành tiền, đơn giá ghi đúng số tiền ghi trên hoá đơn xuất bán. Thành tiền = đơn giá ( DT) * số lượng

 

Sổ Nhập – Xuất – Tồn: Trong sổ này có Bảng báo cáo nhập xuất tồn hàng hoá( 156), trong đó bao gồm các mục sau:

–   Mục Mã Tp: Coppy toàn bộ mã thành phẩm bên DMHH vào cột này

–   Mục Tên Thành Phẩm: = Vlookup(nhấp vào dòng đầu cột Mã Tp((F4)3lần), sang DMHH kéo toàn bộ cột (F4) 1 lần,điền số cột mang tên sản phẩm,0)

–   Mục Đơn Vị Tính: Tương tự như tên thành phẩm chỉ thay đổi số cột cần tìm

–   Mục Tồn Đầu Kỳ: Điên cột tồn đầu kỳ số lượng tồn dựa vào số liệu tồn của tháng trước tương tự thành tiền.

–   Mục Nhập Trong Kỳ: Mục này gồm số lượng và thành tiền nhập trong kỳ dùng công thức lấy số nhập trong kỳ từ bên bảng nhập kho. Công thức dùng : = sumif(So-nhap-kho 156 kéo mục mã hàng hoá((F4)1lần,nhấp dòng đầu tiên cột mã thành phâm trong bảng Nhập – Xuất – Tồn((F4) 3 lần), So-nhap-kho 156 kéo cột số lượng ((F4) 1 lần)

–   Mục Xuất Trong Kỳ:  Mục này bao gồm 3 nội dung đơn giá, số lượng, thanh tiền. Cột đơn giá = (thành tiền tồn đầu kỳ + thành tiền nhập trong kỳ) / (số lượng tồn + số lượng nhập) . Cột số lượng dùng công thức sumif tương tự như nhập trong kỳ. Cột thành tiền = đơn giá * số lượng

–   Mục Tồn Kho Cuối Kỳ: Mục này bao gồm số lượng và đơn giá:

Số lượng cuối kỳ = số lượng tồn + số lượng nhập – số lượng xuất .

Thành tiền tương tự như số lượng

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi