Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Tự học kế toán trên Excel

Cách lập sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng

giảm 50% học phí

Riêng sổ quỹ tiền mặt và sổ Tiền gửi ngân hàng chúng ta không thể chuyển sổ trên NKC mà phải tính riêng 2 sổ này, vì 2 loại sổ này có mẫu sổ khác so với các sổ chi tiết TK, sổ tổng hợp TK khác.

a. Cách lập sổ Quỹ tiền mặt: ( Dữ liệu lấy từ sổ Nhật Ký Chung)

Cách lập công thức cho từng cột như sau: Trên sổ quỹ tiền TM, xây dựng thêm 3 ô: Tháng báo cáo; Tài khoản báo cáo ( là TK 1111); Nối tháng và TK cáo cáo.

+  Ô nối tháng và TK báo cáo = K6&”;”&L6 ( dùng tính số dư dầu kỳ theo từng tháng)

+  Cột ngày tháng: = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!A13,””) ( L6: ô TK báo cáo)

+  Cột Diễn giải: = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!D13,””)

+  Cột Tài khoản đối ứng: = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!F13,””)

+  Cột thu:   = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!G13,””)

+  Cột Chi:  = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!H13,””)

+  Cột số phiếu thu: = IF(H11<=0,””,COUNTIF(H$11:H11,”>”)) ( H: cột tiền thu)

+  Cột số phiếu chi:  = IF(I11<=0,””,COUNTIF(I$11:I11,”>”))   ( I: Cột tiền chi)

+  Dòng số dư dầu kkỳ dùng hàm SUMIF lấy trên bảng CDPS chi tiết của từng tháng.

Để tính được số dư đầu kỳ của từng tháng trên Sổ quỹ TM thì ta phải xây dựng bên phải bảng “ Cân đối phát sinh tháng” của các tháng thêm 2 cột:

– Cột BC: Gõ số tháng tại dòng tương ứng với TK 111 của Bảng CĐPS và coppy cho những dòng tiếp theo của tháng đó ( làm cho tất cả các tháng).

– Cột “ Nối tháng và TK báo cáo” : =I9&”;”&A9 ( Là dãy điều kiện cho hàm SUMIF)

MÔ PHỎNG:

so-quy-tien-mat

 

Sau đó dùng hàm SUMIF để tính ra số dư đầu kỳ trên sổ Quỹ TM;

= SUMIF(‘CDPS-thang’!$J$9:$J$450,’So quy’!$M$6,’CDPS-thang’!$C$9:$C$450)

so-cuoi-ky

+  Cột tồn tiền cuối ngày dùng hàm Subtotal:

Cú pháp hàm: = $J$9+Subtotal(9,H$11:H11)-Subtotal(9,I$11:I11)

+  Dòng cộng số phát sinh : Dùng hàm subtotal

+  Dòng số dư cuối kỳ: Dùng công thức đơn gaỉn như sau

Dư cuối kỳ = Tồn đầu kỳ + TỔng thu – TỔng chi.

( Sổ quỹ TM được lập cho cả kỳ kế toán, Bạn muốn xem tháng nào thì lọc tháng đó lên, Cụ thể có ở phần in sổ)

MÔ PHỎNG:

so-quy

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi
You might also likeclose