Trang chủ » Định khoản hạch toán » Cách hạch toán các khoản thu nhập khác – Tài khoản 711

Cách hạch toán các khoản thu nhập khác – Tài khoản 711

Hướng dẫn Cách định khoản hạch toán các khoản thu nhập khác – Tài khoản 711

 

1. Tài khoản 711: dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp.

2. Kết cấu TK 711: Thuộc nhóm nguồn vốn:

hach toan cac khoan thu nhap khac

Có số phát giảm bên Nợ, phát sinh tăng bên Có; không số dư cuối kỳ.

Bên nợ

Bên có

– Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp đối với các khoản thu nhập khác;– Cuối kỳ kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang TK 911. – Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.

3. Một số nghiệp vụ  thường gặp trong doanh nghiệp:

Tính thuế theo phương pháp khấu trừ Tính thuế theo phương pháp trực tiếp
1. Thu nhập khác phát sinh từ nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:
Nợ TK 111,112,131 : Tổng thanh toánCó TK 711: Thu nhập khác

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Nợ TK 111,112,131: Tổng thanh toánCó TK 711: Thu nhập khác
2. Các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ, quyết định xóa và tính vào thu nhập khác, ghi:Nợ TK 331: Phải trả cho người bán

Nợ TK 338: Phải trả, phải nộp khác

Có TK 711: Thu nhập khác.

3. Cuối kỳ kế toán, tính và phản ánh số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp của số thu nhập khác, ghi:Nợ TK 711: Thu nhập khác

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp.

4. Cuối kỳ, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ vào TK 911 “Xác định KQKD”, ghi:Nợ TK 711: Thu nhập khác

Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh.

 

CLOSE
CLOSE