Cách định khoản – Hạch toán

Cách hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dở dang

Cách hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dở dang: Công tác đầu tư XĐCB và sửa chữa lớn TSCĐ của doanh nghiệp có thể được thực hiện theo phương thức giao thầu hoặc tự làm. Ở các doanh

Xem thêm

Cách hạch toán thuế GTGT phải nộp – được khấu trừ

Hướng dẫn cách hạch toán thuế GTGT phải nộp hay còn được khấu trừ theo phương pháp trực tiếp và khấu trừ: 1. Cách hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: a. Hạc toán thuế GTGT được khấu trừ

Xem thêm

Cách hạch toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế kê khai tạm tính theo quý và quyết toán thuế vào cuối năm. Căn cứ để hạch toán – ghi sổ số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý hay chi phí

Xem thêm

Cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca

Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán tiền ăn trưa, tiền ăn giữa ca cho người lao động * Theo điểm g khoản 2 điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 có nêu: “ Khoản tiền ăn giữa ca,

Xem thêm

Cách hạch toán khấu hao tài sản cố định

Hướng dẫn cách hạch toán định khoản khấu hao tài sản cố định trong những nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu: –  Tài sản cố định là những tài sản thoả mãn được những tiêu chuẩn dưới đây:

Xem thêm

Cách hạch toán các khoản nộp phạt thuế, truy nộp thuế

Khi doanh nghiệp bị truy thu tiền thuế phải nộp, và phải nộp phạt tiền thuế thì các khoản này sẽ được hạch toán vào đâu, hạch toán các khoản nộp phạt thuế, truy thu thuế như thế nào? Dưới

Xem thêm

Cách hạch toán thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

Hướng dẫn cách hạch toán định khoản khi thanh lý nhượng bán tài sản cố định 1.1. Phản ánh các khoản thu nhập về thanh lý, nhượng bán TSCĐ: + Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp

Xem thêm

Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái – Tài khoản 413

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau.

Xem thêm

Cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh tăng giảm

Khi phát hiện hóa đơn có sai sót đơn giá, số lượng, thành tiền…làm tăng giảm doanh thu và thuế GTGT (đối với doanh nghiệp kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ), thì người bán và người

Xem thêm

Cách hạch toán tài khoản 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

HƯỚNG DẪN CÁCH HẠCH TOÁN    TÀI KHOẢN 154 – CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỞ DANG – Tài khoản 154 dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá

Xem thêm