Trang chủ » Mẫu biểu - Chứng từ » Bảng tổng hợp biên lai thu tiền

Bảng tổng hợp biên lai thu tiền

Bảng tổng hợp biên lai thu tiền

Đơn vị:……………….  

MẪU SỐ C37-SN
(Kèm theo Thông tư số 121/2002/TT/BTC
ngày 31 tháng12 năm 2002 
của Bộ Tài chính)

 BẢNG TỔNG HỢP BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày…..tháng…..năm …..

                                                                                                                                                      Số:…………

Bộ phận thu

Ký hiệu biên lai

Quyển số

Số biên lai

Số tiền trên biên lai

Ghi chú

Từ số

Đến số

Tổng số

Chia ra nội dung thu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Cộng

             

 

Người lập bảng tổng hợp
(Ký, họ tên)

CLOSE
CLOSE