Trang chủ » Mẫu biểu - Chứng từ » Bảng dự toán chi tiêu

Bảng dự toán chi tiêu

Các bạn có thể tham khảo biểu mẫu bảng dự toán chi tiêu sau:

BẢNG DỰ TOÁN CHI TIÊU
(Kèm theo giấy xin ứng hoặc thanh toán)

Ðề tài: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Ứng hoặc chi lần thứ: ……………………………………………………………………

Mục Tiểu mục Nội dung Số tiền (đ) Ghi chú
Tổng cộng

Tổng số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………..

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

Chủ nhiệm đề tài
Người lập bảng
CLOSE
CLOSE